Zöld Óvoda programunk

A program a fenntarthatóság pedagógiája iránti tudatos elköteleződést, a környezettudatos magatartás megalapozását jelenti. A „Zöld –Óvoda” cím elnyerése nem csupán a pályázatban előírt kritériumrendszernek való megfelelést feltételez, hanem áthatja az óvodai nevelőmunka egészét. Az óvoda pedagógiai küldetésében, szellemiségében hangsúlyosan jelen van a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra nevelés, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások a mindennapok pedagógiai megoldásaiban prioritást élveznek. A célok, feladatok megfogalmazásában természet és környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet kapnak a helyi adottságok, sajátosságok, hagyományok és értékek, a fenntarthatóságot elősegítő megoldások keresése, az eddigi tevékenységek tudatosabb, más szempontok szerinti csoportosítása. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített, fejlődést elősegítő, innovatív tevékenységek kerülnek megvalósításra. A gyermekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó, differenciált bánásmód elve alapján működő tanulási folyamat megalapozásával, a felfedezéses tanulás, a problémamegoldás, az élményközpontú tanulási helyzetek megteremtésével valósul meg.

 

Célunk:

A fenntarthatóság, a környezettudatos magatartás formálása, alapozása, alakítása, a természeti és épített környezet megóvása, értékeinek felfedezése és megbecsülése iránti igény, illetve egyéni képességek és magatartás kialakítása, fejlesztése és fenntartása a gyermekben, megtapasztalható élmények, életkorának megfelelő ismeretek biztosításával.

 

Feladataink:

 • A Zöld Óvoda kritériumrendszerében megfogalmazott feltételek kialakítása, folyamatos biztosítása.
 • Az óvoda felnőtt közösségének életmódjával, értékrendjével pozitív példa adása a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra és az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.
 • A zöld óvoda szellemiségének megvalósítása a szülőkkel való szoros együttműködéssel
 • A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában a környezeti nevelés elveinek, tartalmi jellemzőinek megjelenítése.
 • A gyermek nevelése, egyéni kognitív és értelmi képességeinek tevékenység orientált módszerekkel történő fejlesztése, a fenntarthatóság előtérbe helyezésével.
 • Óvodánk pedagógiai gyakorlatában a természet és környezetvédelmi feladatok a helyi adottságoknak megfelelő alakítása (fák, növények ápolása, védelme, madárvédelem, hulladékkezelés és felhasználás, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, lakóhely-lakókörnyezet megismerése a természeti és épített környezet védelme stb.).
 • Városunkban és az óvodában élő hagyományok ápolása a családok bevonásával pl.: rendezvények szervezése az egészséges életmód, környezettudatos magatartás jegyében.
 • Zöld jeles napok, természeti ünnepek kiválasztásakor a környezeti adottságok, helyi sajátosságok dominanciájának előtérbe helyezése a közvetlen tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása érdekében (pl. Víz Világnapja – tóparton pl. Malom-völgy, Madarak és Fák Napja – mecseki, erdei kirándulás, Állatok Világnapja – állatkert, terrárium, állatvédő egyesület stb.).
 • Növények, állatok védelmének és gondozásuk fontosságának tudatosítása.
 • A „természet – és ember kapcsolatrendszer” sokféleségének megismertetése.
 • Közvetlen élmény-és tapasztalatszerzés a természeti és tárgyi környezetről, a vizsgálódás és a megfigyelés élményének átélése, és az ehhez szükséges eszközök biztosítása.
 • Szabadban történő rendszeres mozgás lehetőségének biztosítása, környezetbarát anyagból készült udvari játékokkal, megfelelő tér kialakítása.
 • A takarékosság fontosságának tudatosítása a gyermekben (vízcsapok elzárásának szerepe, rontott papírlapok felhasználási lehetőségei).
 • A csoportszobák berendezésében egyedi arculat, növény illetve természetsarok, természetes anyagból készült berendezési tárgyak dominanciájának előtérbe helyezése.
 • Kapcsolat felvétele a város környezetvédelmi zöld civil szervezeteivel, erdei óvoda program lehetőség szerinti megvalósítása.

 

A tevékenység tartalma:

 • Természeti és tárgyi környezet megismerése, értékeinek megóvása.
 • Szelektív hulladékgyűjtés az óvoda egész területén (papír, műanyag, kupak stb.).
 • Kampány jellegű hulladékgyűjtés (papír) a családok bevonásával.
 • Egészséges életmód szokásainak megalapozása: hetente rendszeres zöldség és gyümölcs fogyasztás a szülők közreműködésével.
 • Zöldség, gyümölcs feldolgozás: lekvár, gyümölcssaláta készítés, savanyítás.
 • Közreműködés az óvoda udvarának évszakonkénti rendben tartásában – levelek, faágak összegyűjtése, gereblyézés, söprés.
 • Növények ültetése, védelme, gondozása megfelelő eszközök, szerszámok alkalmazása az óvoda udvarán.
 • Szobanövények ültetése gondozása, palántanevelés a csoportszobában.
 • Gyomok, komposztálható hulladék elhelyezése a komposztálóban.
 • Gyógynövények gondozása, gyűjtése, szárítása, felhasználása.
 • Madarak megfigyelése, téli etetése, gondozása –itatók elhelyezése.
 • Állatok megfigyelése, gondozása (lehetőség szerint), megóvása.
 • Tapasztalatszerző séták, kirándulások vízparton, erdőben, ismerkedés azok domborzati viszonyaival, növény és állatvilágával, épített értékeivel, esetenként a családok bevonásával is.
 • Állatok, növények megfigyelése szenzitív játékon, cselekvéses tanulás módszerének alkalmazásán keresztül, a szükséges eszközök alkalmazásával.
 • Az év védett madarának, fájának megismerése, előfordulásának feltérképezése.
 • Zöld jeles napok, természeti ünnepek: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja. Az óvoda hagyományaihoz kapcsolódó szokások: Teréz nap (virágültetés), „Ne vásárolj semmit!” Világnap (a vásárlási szokások megalapozására), gyermeknap.
 • Néphagyományok ápolása a népművészet elemeinek felhasználásával.
 • A rendszeres mozgás – elsősorban szabadban történő- megszerettetése, igényének kialakítása, kooperatív mozgásos játékok lehetőségének biztosítása.
 • A vízzel, és más energiákkal való takarékosság fontosságának megismertetése, felnőttek példamutatásán keresztül, szokások kialakítása (vízcsapok elzárásának szerepe, esővíz gyűjtése és felhasználása öntözésre, rontott papírlapok felhasználási lehetőségei).

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

 • Ismeri az óvodában kialakított szelektív hulladékgyűjtők helyét, a hulladékot megfelelő helyre gyűjti.
 • Szívesen fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt.
 • Részt vesz a gyümölcsök, zöldségek felhasználásában: tisztításban, salátakészítésben, lekvár főzésben, savanyításban, ismeri ezek szerepét a táplálkozásban.
 • Ismeri az óvoda fáit, növényeit.
 • Részt vesz a növények ültetésében, gondozásában, palántanevelésben az ehhez szükséges eszközöket megfelelően használja.
 • Ismeri a környezetében előforduló gyógynövényeket, rész vesz gondozásukban, gyűjtésükben, felhasználásukban.
 • Ismeri a környezetében élő állatokat, részt vesz gondozásukban.
 • Részt vesz a gyomok eltávolításában, komposztálásban.
 • Ismeri a komposztálás alapvető mechanizmusát, hasznát.
 • Ismeri a leggyakrabban előforduló költöző madarakat.
 • Ismeri, óvja és gondozza az óvoda kertjében előforduló madarakat.
 • Szívesen vesz rész kiránduláson, sétán a természetben, vagy a város felfedezése érdekében, élményeit, tapasztalatait megosztja társaival.
 • Szívesen figyel meg növényeket, állatokat, természeti jelenségeket, szükség szerint alkalmazza az ehhez felhasználható eszközöket.
 • Felfedezi a természeti és tárgyi környezet szépségeit, értékeit, megóvásának lehetőségeit, erősödik a szülőföldhöz való kötődése, hazaszeretete.
 • Szívesen vesz részt társaival kooperatív (akár munka jellegű) tevékenységben a környezet megóvása érdekében.
 • Szívesen vesz részt rendszeres mozgásos játékban a szabad levegőn.
 • Ismeri az épített és természeti környezetben való magatartási normákat, igyekszik ezeknek megfelelni, képes önálló véleményalkotásra, döntési képessége fejlődik a környezet alakításában.
 • Szereti és tiszteli a természetet, pozitívan viszonyul annak kialakult rendjéhez, tanulja azok értékeinek megőrzését, rendelkezik a megóvásához szükséges elemi magatartási formákkal.
 • Ismeri lakóhelyének jellegzetességeit, nevezetességeit, biztosabban tájékozódik közvetlen környezetében.

A felnőttek példája nyomán képes elsajátítani a takarékosság szempontjából fontos szokásokat.